Đại Hội Đồng Cổ Đông

TÊN TÀI LIỆUTẢI TÀI LIỆU
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (07.04.2020) - Công ty cổ phần CleverGroup
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 - Công ty Cổ phần CleverGroup
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 - Công ty Cổ phần CleverGroup
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 29.07.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 29.07.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (13.07.2019)- Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05 năm 2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 05 năm 2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01 năm 2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01 năm 2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh

Liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
T: +84 24 7304 6066

Hà Nội: 0919 01 8448
TP.HCM: 0919 02 8448
Đà Nẵng: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn