Công bố thông tin

STTTÊN TÀI LIỆUTẢI TÀI LIỆU
1 CBTT Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 06.07.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
2 CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu 03.07.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
3 CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 30.06.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
4 CBTT Quyết định thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho đợt ESOP 2020 30.06.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
5 Công văn 4182.UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo phát hành ESOP của ADG 30.06.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
6 Báo cáo thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
7 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
8 Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Clever Group.31.03.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
9 Quyết định 125.QĐ-SGDHN chấp thuận thay đổi ĐKGD cổ phiếu của Clever Group - Công ty cổ phần CleverGroup
10 Báo cáo của cổ đông lớn về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần.YDMG - Công ty cổ phần CleverGroup
11 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 ngày 16.03.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
12 Công văn 309.2020 thông báo thay đổi trụ sở chính - Công ty cổ phần CleverGroup
13 Thông báo chốt ngày đăng ký quyền tham dự và kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
14 Công văn 1077-UBCK-QLCB chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Công ty cổ phần CleverGroup
15 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 18.02.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
16 Công văn 910 UBCK-QLCB Chấp thuận UBCKNN về hồ sơ chào bán riêng lẻ của ADG - Công ty cổ phần CleverGroup
17 Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom - Công ty cổ phần CleverGroup
18 Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP CleverGroup - Công ty cổ phần CleverGroup 09.12.2019
19 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 29.11.2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
20 Công văn 6795-UBCK-PTTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
21 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - Công ty cổ phần CleverGroup
22 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - Công ty cổ phần CleverGroup
23 Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký và Upcom 20.08.2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
24 Giấy xác nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp 10.07.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
25 Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
26 Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ 03.07.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
27 Công văn 4117 của UBCK-QLCB Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
28 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
29 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
30 Công văn 3616 UBCK - QLCB chấp thuận trả cổ tức bằng cổ phiếu
31 Báo cáo phát hành cổ phiếu 15.5.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
32 Quyết định Hội đồng quản trị số 6 năm 2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh

Liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
T: +84 24 7304 6066

Hà Nội: 0919 01 8448
TP.HCM: 0919 02 8448
Đà Nẵng: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn