Công bố thông tin

 

TÊN TÀI LIỆUTẢI TÀI LIỆU
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông liên quan - Công ty cổ phần Clever Group
Quyết định số 514 thay đổi đăng ký niêm yết - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT Nghị quyết HDQT về việc ADOP Vietnam là công ty liên kết - Công ty cổ phần Clever Group
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT NQ HDQT thay đổi ĐKDN và Điều lệ sửa đổi - Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ và cổ đông liên quan (mua ESOP) - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi tỷ lệ sở hữu công ty con - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành 16.08.2021 - Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo kết quả phát hành ESOP. 16.08.2021- Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 16.08.2021- Công ty cổ phần Clever Group
Công bố thông tin nghị quyết HĐQT 16.08.2021 - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ và cổ đông liên quan (mua ESOP) - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT NQ HĐQT v/v trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT NQ HDQT V.v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu 25.06.2021 - Công ty cổ phần Clever Group
CCBTT NQ HDQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT Quyết định ĐHCĐ thường niên 2021 - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT BC KQ GD cp nguoi co lien quan cua nguoi noi bo_Bui Huy Truc - Công ty cổ phần Clever Group
CV so 0409.2021 xin gia han thoi gian to chuc DHDCD thuong nien 2021 - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT NQ HĐQT gia han thoi gian to chuc DHDCD thuong nien 2021 - Công ty cổ phần Clever Group
TB so 650.TB-SGDHCM ngay dkcc to chuc DHDCD thuong nien nam 2021 - Công ty cổ phần Clever Group
TB số 1187.TB-VSD về ngày đk cuối cùng và xác nhận DS NSHCK - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT giao dich co phieu của nguoi co lien quan_Bùi Huy Trúc - Công ty cổ phần Clever Group
Bao cao thuong nien nam 2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT Nghi quyết HDQT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT Quyết định của HĐQT v/v đầu tư thành lập mới Công ty con - Công ty cổ phần Clever Group
Công bố thông tin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (Philippines) - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT NQ HĐQT điều chỉnh phương án đầu tư công ty con 18.02.2021 - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo số 187.TB-SGDHCM vv niêm yết và ngày GD đầu tiên của cổ phiếu - Công ty cổ phần Clever Group
Nghị quyết HĐQT về giá tham chiếu trong ngày GD đầu tiên tại HOSE. 02.02.2021 - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo số 216.TB-VSD vv chuyển dữ liệu lưu ký sang HOSE. 29.01.2021 - Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo tình hình quản trị CTNY năm 2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh ngày dự kiến giao dịch tại HOSE 26.01.2021 - Công ty cổ phần Clever Group
Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư công ty con tại nước ngoài (Philippines) 19.01.2021 - Công ty cổ phần Clever Group
Quyết định số 09.QĐ-SGDHN về việc hủy ĐKGD với cổ phiếu ADG - Công ty cổ phần Clever Group
Công văn số 7495.UBCK-GSĐC gia hạn thời gian CB BCTC năm 2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Bản cáo bạch niêm yết và phụ lục đính kèm - Công ty cổ phần Clever Group
Nghi Quyết số 0105 của HĐQT CTCP Clever Group v/v hủy giao dịch và chuyển sàn - Công ty cổ phần Clever Group
Quyết định số 868.QĐ-SGDHCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo của Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu - Công ty cổ phần Clever Group
Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) - Công ty cổ phần Clever Group
Công bố thông tin quyết định đầu tư vào công ty con - Công ty Cổ phần Clever Group
Quyết định số 445/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Clever Group - Công ty Cổ phần Clever Group
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2 ngày 21.08.2020 - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT Quyết định đầu tư công ty con 03.08.2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Quyết định thay đổi nhân sự 28.07.2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Thông báo thay đổi nhân sự 28.07.2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020. 23.07.2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (định kỳ 6 tháng năm 2020). 23.07.2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2020. 22.07.2020 - Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo kết quả trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. 22.07.2020 - Công ty cổ phần Clever Group
CBTT Nghị quyết HĐQT số 11.2020.NQ-HĐQT.ADG xử lý cổ phiếu ESOP không chào bán hết - Công ty cổ phần Clever Group
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Nguyễn Khánh Trình - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Nguyễn Thị Hồi - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Vũ Ngọc Anh - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Dư Khắc Châu - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Đôn Nữ Đức Hiền - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Trần Thị Minh Tình - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Viết Thắng - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lưu Hoàng Anh - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thị Hồi - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Dư Khắc Châu - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Đôn Nữ Đức Hiền - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Vũ Ngọc Anh - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Khánh Trình - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Thị Minh Tình - Công ty cổ phần CleverGroup
CBTT Cổ đông nội bộ tham gia đợt phát hành ESOP 2020. 14.07.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
CBTT Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 06.07.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu 06.07.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 30.06.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
CBTT Quyết định thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho đợt ESOP 2020 30.06.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Công văn 4182.UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo phát hành ESOP của ADG 30.06.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Clever Group.31.03.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Quyết định 125.QĐ-SGDHN chấp thuận thay đổi ĐKGD cổ phiếu của Clever Group - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo của cổ đông lớn về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần.YDMG - Công ty cổ phần CleverGroup
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 ngày 16.03.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Công văn 309.2020 thông báo thay đổi trụ sở chính - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông báo chốt ngày đăng ký quyền tham dự và kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Công văn 1077-UBCK-QLCB chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Công ty cổ phần CleverGroup
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 18.02.2020 - Công ty cổ phần CleverGroup
Công văn 910 UBCK-QLCB Chấp thuận UBCKNN về hồ sơ chào bán riêng lẻ của ADG - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom - Công ty cổ phần CleverGroup
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP CleverGroup - Công ty cổ phần CleverGroup 09.12.2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 29.11.2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
Công văn 6795-UBCK-PTTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - Công ty cổ phần CleverGroup
Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký và Upcom 20.08.2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
Giấy xác nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp 10.07.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ 03.07.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
Công văn 4117 của UBCK-QLCB Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Công văn 3616 UBCK - QLCB chấp thuận trả cổ tức bằng cổ phiếu
Báo cáo phát hành cổ phiếu 15.5.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Quyết định Hội đồng quản trị số 6 năm 2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh

Liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
T: +84 24 7304 6066

Hà Nội: 0919 01 8448
TP.HCM: 0919 02 8448
Đà Nẵng: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn