Biên soạn và trình bày nội dung trong trang web

Với mục đích tối ưu hóa website, nhưng bạn nhớ rằng công cụ tìm kiếm không thực sự xếp hạng website của bạn mà nó xếp hạng các trang web nội dung bên trong website của bạn. Vì vậy, để thành công mỗi trang web của bạn phải được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm. Yếu tố quan trọng nhất của mỗi trang web là nội dung phải duy nhất. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố khác quan trọng như cấu trúc và công nghệ ảnh hưởng đến xếp hạng trong công cụ tìm kiếm.

4ab4c0a2 1d1e 4a38 85f3 21500342716c Biên soạn và trình bày nội dung trong trang web

Ví dụ, tối ưu hóa các kỹ thuật trên trang Web như tên tập tin chính xác, thẻ tiêu đề, thẻ meta miêu tả, thẻ meta từ khoá, và robot là rất quan trọng để đảm bảo các công cụ tìm kiếm có thể xác định sự liên quan của bạn trang web. Bên cạnh tên miền của bạn, những thứ công cụ tìm kiếm đầu tiên khám phá ra từ khóa tên của tập tin. Mỗi trang của trang web của bạn nằm trong một tập tin khác nhau. Am hiểu những kỹ thuật này bạn sẽ có một cơ hội mạnh mẽ để thiết lập sự liên quan đến một chủ đề nhất định hay từ khóa.

Mỗi trang của trang web của bạn nên có một thẻ Tiêu đề duy nhất mà bao gồm các từ khóa mục tiêu mà bạn muốn xếp hạng. Công cụ tìm kiếm chú trọng trên các từ chứa trong thẻ tiêu đề của bạn và sử dụng nó như là một chỉ số chính của nội dung trang web của bạn.

Vì vậy, thẻ Tiêu đề của bạn nên bao gồm các từ khóa mục tiêu của bạn và cũng có thể cung cấp một tuyên bố ngắn gọn tổng kết nội dung trang web của bạn. Mặc dù công cụ tìm kiếm hiếm khi sử dụng các mô tả và thẻ từ khoá cho mục đích xếp hạng, mỗi trang của web site của bạn nên bao gồm mô tả độc đáo các meta từ khoá. Tags mô tả có thể được đặc biệt quan trọng bởi vì công cụ tìm kiếm thường được sử dụng chúng như là hiển thị văn bản được hiển thị khi một truy vấn tìm kiếm gây nên trang web của bạn. Do đó, meta từ khóa của bạn nên thông báo hành động tiếp thị để danh sách các từ khóa này đứng ra giữa các danh sách khác.

Tối ưu hóa nội dung của bạn bằng các thẻ tiêu đề và các nội dung website là tập trung chính yếu vào đại ý nội dung website bạn. Header tags là thẻ HTML được sử dụng để áp dụng ý nghĩa trong một trang web. Việc đặt một sự lựa chọn của văn bản trong một thẻ tiêu đề có 1 tầm quan trọng nhất định. Ngoài ra, bạn có thể nhấn mạnh khối nhất định của văn bản bằng các làm đậm, in nghiên hoặc gạch dưới.

Chăm sóc để tối ưu hóa hình ảnh trang web cũng rất quan trọng đối với những trình duyệt web không hỗ trợ hình ảnh, vì công cụ tìm kiếm thu thập thông tin một cách chính xác không thể xem được nội dung của một hình ảnh. Liên kết cung cấp các con đường để các công cụ tìm kiếm tìm ra trang web của bạn. Tạo liên kết với các động cơ tìm kiếm tối ưu hóa trong tâm trí là cần thiết cho kết quả tối ưu.

 

Theo seotop